Kategórie      

Dodacie podmienky

úvod Dodacie podmienky

1. Obecné ustanovenia a definície

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, uzavreté prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.Bajazin.cz (naďalej: "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kupnej zmlouvy uzavretej na diaľku prostredníctvom serveru www.Bajazin.cz medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kupnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kupnej zmluvy dla ust.. § 588 a nasl. v spojení s ust.. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Sb., Občianský zákoník.

1.4 Kupuúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.


2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, včetne telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za závazné.

2.3 Kupná zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailem potvrdená objednávka (alebo jej časť) je pokladaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrzdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predajcom.

2.4 Za podstatné podmienky se považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípadě nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na prianie zákazníka obstarať, alebo v prípade, že v súvislosti zo zaistením tovaru došlo už k vynaložení prekázatelných nákladov. Stornopoplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhraďuje právo zrušiť objednávku alebo jej čásť v týchto prípadoch:
* V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefonne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.).
* V prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodavateľatovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujíceho za účelom dohody o ďaľšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už čásť, alebo celú čiastku kupnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo adresu ve lehote 15-tich kalendárnych dňov.


4. Odstúpenie od kupnej zmlouvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kupnej zmlouvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade zo zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č.. 108/2000 Z.z. odstúupiť od kupnej zmluvy do 7 pracovných dňov od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kupnej zmluvy
Vzhľadom tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodavateľ kupujúcemu a kupujúci dodavateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Pokiaľ sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* Kontaktovať nás (viz kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a prímenia, datumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* Pokiaľ kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho zpäť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale (z neporušenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený

o tovar musí byť kompletný (včetne príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpení - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dňov po fyzickom obdržaní tovaru.
 Tovar musí být poslaný doporučene a pojistene, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prřípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho nazpäť.


5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu včetne DPH 
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedeně v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosťt platiť v nasledujúcich menách: CZK, EUR


6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnost BAJAZIN si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedená včetne DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách a to nasledovne:

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neučtuje.
 


7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým prevodom z účtu na bankovné spojenie predajcu uvedený v emailovej notifikácii.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

7.3 V hotovosti v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej hodnote, má predávajúci právo prerušiť ďaľšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Při každém zboží je uvedena dostupnost zboží.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

8.4 Zboží je k dispozici i k osobnímu odběru v sídle společnosti po vzájemné dohodě.

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.
 


9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno  a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

9.2 Ke každému zboží zakoupenému u nás je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
 

ing.Olga Bruncková

268 01 Rpety 61


 10. Ochrana osobních dat

10.1 Společnost se plně řídí zákonem č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

10.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

10.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerom). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Copyright 2016 - 2024 © bajazin.com